top of page

FARLIG AVFALL

Når det kommer til farlig avfall, finnes det strenge forskrifter om hvordan dette skal gjøres. Vi i Oppland Miljøteknikk AS er godkjent for fjerning, transportering og levering av farlige avfallsmasser. Om kravene ikke følges, kan det få store og ikke minst alvorlige konsekvenser for mennesker, dyr, natur og miljø. Hvis reglene brytes, kan bedriften bli satt som erstatningsansvarlig, ansvarlig for opprydding og ikke minst bøter.

Forurenset masse

Masser som er oljeforurenset, som for eksempel en oljeutskiller, dieseltank etc, må transporteres til godkjent deponi og behandles deretter.

Jord, slam, grus og annet forurenset avfall som kan inneholde oljerester og andre miljøskadelige stoffer, defineres som farlig avfall - viktig at dette ikke kommer på avveie!

Miljødirektoratet har blitt strengere på kontroller av alle ledd i verdikjeden med farlig avfall, både i virksomhetene hvor avfallet oppstår, hos de som henter/ transporterer (Oppland Miljøteknikk) og ved behandlingsanleggene. Avfallet må behandles riktig slik at ulike miljøgifter ikke spres ut i naturen. Farlig avfall kan også være helse- og brannfarlig.

Ute hos kunden suges det farlige stoffet opp i lukkede kamre i vår ADR-bil. Deretter transporteres det forsvarlig til mottaks- og behandlingsanleggene, hvor det er strenge rutiner for videre håndtering.

Spillolje som for eksempel motorolje, hydraulikkolje eller varmeoverføringsolje som samles opp enten i utskiller eller på mindre tanker kan hentes av Oppland Miljøteknikk. Vi tar også på oss rens, sanering og fjerning av gamle oljetanker, tømming av oljeutskillere, gassmåling og fjerning av ellers farlig avfall.

Opplandmiljoteknikk_tankrens.jpg
OpplandMiljoteknikk_Karen Bleken.jpg
bottom of page